Понастоящем индустрията на комуникационни и информационни технологии е съвкупност от развиващи се стандарти и решения, необходими за следващите стъпки в еволюцията на компютърните мрежи и системи. На съвременния етап от развитието на обществото съществува остра нужда от високи скорости за предаване на данни. С внедряването на тези нови технологии се появяват и голям брой нови уязвимости и слаби места в компютърната и мрежова сигурност на предаваната информация. С използването на новите технологии потребителите изискват повече удобства и високо качество на предоставяните им услуги, както и запазване на конфиденциалност на използваната от тях информация и данни.

Във връзка с новите изисквания на потребителите, ролята и задачата на архитектите, анализаторите и специалистите по компютърната и мрежова сигурност, запознати със старите и нови технологични решения за осигуряване на информационна сигурност, заемат важно и значимо място в съвременното глобално информационно общество. Неоспорим факт е, че развитието на сигурността на компютърните мрежи и системи изостава в сравнение с навлизането и използването на новите комуникационни и информационни технологии. По тази причина се налага прилагането на решения за защита на предаваната информация в комуникационните и компютърни мрежи и системи като защитни стени, системи за откриване и предотвратяване на проникване.

Дисциплината „Системи за откриване и предотвратяване на прониквания“ има за цел да даде на студентите базови и задълбочени знания по откриването и предотвратяването на прониквания и мрежови аномалии до информационните ресурси на хостовете в локална или глобална компютърна мрежа. В тази дисциплина се изучава начина на инсталиране и конфигуриране на системите за откриване прониквания (IDS) и системите за предотвратявания на прониквания (IPS). По време на семинарните занятия студентите ще могат да разширят и задълбочат знанията си по симулиране виртуална кибератака с цел осигуряване на несанкциониран достъп до важна конфиденциална информация в операционните системи на хостовете от съответната компютърна мрежа.

Дисциплината „Мрежова сигурност и администриране“ има за цел да даде на студентите базови и задълбочени знания по изграждането, поддържането и експлоатацията на локални, градски и глобални компютърни мрежи. В тази дисциплина се изучава начина на рутиране на мрежовата информация в компютърните мрежи, конфигурирането на IPv4 и IPv6 мрежови адреси, конфигуриране на мрежови маски. По време на семинарните занятия студентите ще могат да разширят и задълбочат знанията си по изграждането на различни политики за сигурност в локалните и глобалните компютърни мрежи.