Дисциплината „Сигурност на данните в мрежи и информационни системи“ има за цел да даде на студентите базови и задълбочени знания по осигуряването на защитни механизми при предаването на мрежови пакети в компютърните мрежи и информационни системи. В тази дисциплина се изучава способите на мрежово сканиране за отворени портове и стартирани услуги в операционните системи на отделните хостове в локалните, градските и глобалните компютърни мрежи. По време на семинарните занятия студентите ще могат да разширят и задълбочат знанията си по конфигурирането на статични и динамични IPv4 и IPv6 мрежови адреси с цел разделяне на компютърната мрежа на отделни подмрежи. Част от другите занятия са свързани с използването на специализирани софтуерни инструменти за изграждане на симулационни локални компютърни мрежи и последвало сканиране за уязвимости и слабости в изградените компютърни мрежи, както и анализ на съвременния инструментариум, на който се основават съвременните информационни технологии като бази от данни и информационни системи.